Polityka prywatności

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem swenergia.pl.

2. Użyte poniżej sformułowania oznaczają:

a) Administrator – SWE Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 1, 44-321 Marklowice, NIP: 2060002334, Regon: 243176104

b) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem swenergia.pl;

c) Użytkownik – jest to każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, odwiedzająca ją lub w inny sposób przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet.

§2.

[Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest administratorem przetwarzanych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe w granicach i przypadkach prawnie określonych, w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności RODO. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość, i może obejmować:

a) dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem wszelkich formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego, audytowych i szkoleniowych, przez cały okres obowiązywania tych umów lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania;

b) dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 – 2 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.

5. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest, z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, w tym RODO, do żądania dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

7. Podanie danych określonych w ust. 2 jest dobrowolne lecz może być konieczne do świadczenia usług tam opisanych, bądź wykonania przez Administratora opisanych tam działań.

§3.

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§4.

[Cookies]

1. Administrator używa plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

2. Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera).

3. Zebrane logi przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, i przetwarzane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

4. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie zachodzące przed jej wycofaniem.

5. Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki.

6. Serwis w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

7. Serwis zbiera również informacje statystyczne oraz informacje, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Do tego celu wykorzystane zostały mechanizm Google Analytics, który w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje pozwalające na jednoznaczne odróżnienie systemów komputerowych.

§5.

[Kontakt]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: zbigniew.szkopek@swenergia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.